bao nhieu doi da world cup 2022 Emma Raducanu vi?t s? tr? l?i ???ng y??u sau khi thi ??u t?i Canada Open

  • Nancy Gillen
Emma Raducanu ?nh n??m ng??c

Ng?i sao qu?n v?t Anh Emma raducanu ?? ??ng m?t s? n??m ng??c ???ng y??u sau khi d??nh th?i gian ? Toronto cho Canada Open.

S? 10 th? gi?i ?? r?i v??o v??ng ??u ti??n c?a s? ki?n WTA 1000, thua 7-6, 6-2 tr??c Camila Giorgi c?a Y.

N?? l?? M?t c?? ???nh kh??c v??o c??c ch? ph?m raducanu ?s cho c? ?y Gi?i M? m? r?ng B?o v? ti??u ??, v?i Grand Slam s? ???c ti?n h??nh t?i Flushing Meadows v??o ng??y 29 th??ng 8.

Nh?ng c? g??i 19 tu?i d??ng nh? c?? tinh th?n t?t khi c? d??nh th?i gian ? th??nh ph? sinh c?a m??nh.

C? ???c sinh ra ? Toronto n?m 2002 v?i m?t ng??i cha v?? ng??i m? Trung Qu?c c?a ng??i ?-Anh, v?i gia ???nh chuy?n ??n Anh khi c? hai tu?i.

Raducanu t??i t?o m?t b?c ?nh t? th?i gian c?a c? s?ng ? th??nh ph? Canada, ??ng nh?ng b?c ?nh b??n c?nh Instagram.

Trong b?c ?nh ??u ti??n, Raduancu ???c nh??n th?y v?y tay v?i th??p CN trong n?n. Trong b?c ?nh th? hai, m?t Raducanu tr? v?? m? c? ???c nh??n th?y ? c??ng m?t v? tr??, v?y tay v?i m??y ?nh.

B??i ??ng ?? l??m d?y l??n b??nh lu?n t? m?t s? tay v?t, bao g?m c? ng?i sao c?a Hoa K? Coco Gauff. S? 11 th? gi?i ?? vi?t: ?s o d? th??ng ? ??

Ng??i ch?i qu?n v?t ng??i Anh Katie Swan c?ng nh?n x??t, vi?t: ?o ?o mggg radder ?? qu?? d? th??ng ??

Raducanu ?? l??m n??n l?ch s? t?i US Open N?m ngo??i khi c? tr? th??nh ng??i ph? n? Anh ??u ti??n gi??nh ???c m?t danh hi?u Grand Slam k? t? Virginia Wade n?m 1977.

C? c?ng tr? th??nh v??ng lo?i ??u ti??n, nam hay n?, gi??nh ???c m?t danh hi?u Grand Slam.

Ng?i sao qu?n v?t ng??i Anh Emma Raducanu

Nh?ng Raducanu ?? ??u tranh ?? t??m h??nh d?ng c?a m??nh k? t? ???, cho ??n khi 13 th?t b?i v?? 10 chi?n th?ng v??o n?m 2022 cho ??n nay.

Trong m?t n? l?c ?? c?i thi?n m??n tr??nh di?n c?a m??nh tr??c US Open, Raducanu ?? li??n k?t v?i hu?n luy?n vi??n ng??i Nga Dmitry Tursunov tr??n c? s? t?m th?i.

Tr??c ?ay, ?ng ?? hu?n luy?n Aryna Sabalenka v?? Anett Kontaveit trong WTA Tour, gi??p ng??i sau ??n m?t s? nghi?p cao c?a th? gi?i s? n?m tr??c khi chia tay v??o th??ng S??u.

Nh?ng ??ng th??i n??y ?? gay ra tranh c?i, v?i Raducanu c?nh b??o r?ng s? h?p t??c c?? th? ???c s? d?ng nh? m?t c?ng c? tuy??n truy?n c?a T?ng th?ng Nga Vladimir Putin.

1 trong s? 15
Emma raducanu

Emma Raducanu th?c hi?n l?n ra m?t ch??nh c?a WTA Tour l?? khi n??o?

Tin t?c bay gi? - Tin t?c th? thao