bxh vl world cup 2022 châu á Wicket th? nghi?m ?i??n r? nh?t bao gi?? Jack Leach ?s sa th?i Henry Nicholls trong Anh v?? New Zealand

  • Sam Pearce
Jack Leach th?c hi?n b??i ki?m tra ?i??n r? nh?t

n??c Anh ?ang t??m c??ch minh oan cho New Zealand 3-0 trong lo?t th? nghi?m ??u ti??n c?a h? d??i s? l?nh ??o m?i c?a c?u hu?n luy?n vi??n tr??ng Kolkata Knight Riders, Brendon McCullum v?? ??i tr??ng m?i Ben Stokes.

Sau khi gi??nh chi?n th?ng trong hai b??i ki?m tra ??u ti??n, Anh ?? b??c v??o b??i th? ba m?? kh?ng c?? b?c th?y bowling c?a h?, Jimmy Anderson V?? sau ??? h? thua c?? n??m trong tr?n ??u Th? nghi?m Headingley.

Tuy nhi??n, ??i ch? nh?? ?? c?? m?t kh?i ??u t?t v??o ng??y ??u ti??n, h?n ch? m? ?en ch? 123-5 t?i tr??. Stuart Broad v?? Jack Leach ?? c?? m?t c?? b?c m?i ng??i v?i Jamie Overton tuy??n b? wicket th? nghi?m ??u ti??n c?a anh ?y cho n??c Anh khi ra m?t.

Tuy nhi??n, ?i?m n??i chuy?n ch??nh s? l?? b?n ch?t c?a Henry Nicholls ?? B? qua Leach, ??? l?? m?t trong nh?ng c??ch k? l? nh?t ?? m?t wicket c?a b?n, ch??ng t?i v?n c?? th? th?c s? tin r?ng n?? ?? x?y ra!

Nicholls, trong tr?n chung k?t tr??c khi tr??, mu?n cho ph??p m?t s? s? th?t v?ng sau khi ch?u ??ng m?t ng??y c?c k? kh?? kh?n m?? th?y anh ta ch? ghi ???c 19 t? 98 l?n giao h??ng.

Anh ta bu?c t?i spinner, t??m c??ch cung c?p m?t c?? ???nh xu?ng ??t, kh?ng may cho Nicholls, ph??t s??ng c?a anh ta ?? b? ch?n b?i ng??i kh?ng ph?i l?? k? t?n c?ng, Daryl Mitchell.

Jack Leach
Kandy, Sri Lanka ?? Ng??y 18 th??ng 11: Bowler Anh Jack Leach r?i san sau khi tham gia tr?n ??u cu?i c??ng c?a Sri Lanka v?? gi??nh chi?n th?ng th? 5 c?a anh ?y khi Anh gi??nh chi?n th?ng trong tr?n ??u v?? d?n ??u 2-0 trong ng??y th? n?m c?a l?n th? hai c?a l?n th? hai Tr?n ??u th? nghi?m gi?a Sri Lanka v?? Anh t?i San v?n ??ng Cricket Pallekele v??o ng??y 18 th??ng 11 n?m 2018 t?i Kandy, Sri Lanka. (?nh c?a Stu Forster/Getty Images)

M?c d?? v?y, s? kh?n kh? c?a anh ta ?? kh?ng d?ng l?i ? ???, qu? b??ng ?i th?ng t? gi?a Bat Mitchell khi anh ta t??m c??ch tho??t kh?i c?? s??t, v?i tr?ng t??i c?ng ?ang che ch? khi b??ng b?t l?i theo h??ng c?a anh ta.

Qu? b??ng ?i th?ng v??o Alex Lees ?? B??n tay ? gi?a ?? ho??n th??nh nh?ng g?? c?? l? s? l?? m?t trong nh?ng s? sa th?i k? qu??i nh?t m?? b?n t?ng th?y.

Ph?n ?ng c?a Leach ?s ch? l?? v? gi??, anh ta nh??n xung quanh ho??n to??n bemusement v?? anh ta c?? th? t??m ra nh?ng g?? ?? x?y ra v?? n?u anh ta c?? wicket hay kh?ng.

Skipper Stokes ph?i n??i v?i anh ta r?ng n?? ?? ra ngo??i, th?c t? l?? kh?ng ph?i t?t c? c??c c?u th? ??u bi?t quy t?c n??y cho ch??ng ta th?y ?i?u n??y hi?m khi th?y ?i?u n??y, Nicholls ch?c ch?n s? ph?? h?ng v?n may c?a anh ta.

Leach c?? l? ?? th?ng ???c m?t chi?c wicket nh? th? m?t l?n n?a v?? m?c d?? kh??c xa so v?i t?t nh?t ho?c quan tr?ng nh?t c?a anh ta, ??? l?? m?t ng??i m?? anh ta ch?c ch?n s? nh?.

Anh s? t??m c??ch th??c ??y sau hai phi??n khai m?c th??nh c?ng v??o ng??y ??u ti??n ?? ??a h? v??o gh? l??i ?? gi??nh chi?n th?ng 3-0.

M?c d?? lo?t phim ?? ???c k?t th??c, ba chi?n th?ng t? ba s? l?? m?t s? th??c ??y r?t l?n cho ch? ?? m?i, ??t ch??ng theo ngh?a ?en s? l?? kh?i ??u ho??n h?o.

Tin t?c bay gi? - Tin t?c th? thao