lịch bóng đá việt nam world cup 2021 Joshua vs Usyk 2: Brit tr?ng s?c n??t khi c??c c?nh quay ???o t?o m?i xu?t hi?n tr??c tr?n t??i ??u

  • Sean Fisher
???o t?o Anthony Joshua

Ch? v?i nhi?u ng??y ?? ?i cho ??n khi Anthony Joshua?s ?s ?s b? l?i b? phim bom t?n v?i Oleksandr Usyk, h?ng n?ng c?a Anh ?ang tr?ng s?c n??t tr??n mi?ng ??m.

M??i m?t th??ng sau cu?c ??ng ?? ??u ti??n c?a h? ? London, Joshua v?? Usyk ch? c??ch tr?n t??i ??u r?t ???c mong ??i c?a h? ? ? R?p Saudi.

B? ??i n??y ?? ??i ??u trong san v?n ??ng Tottenham Hotspur v??o th??ng 9 n?m ngo??i, v?i vi?c Ukraine t?o ra m?t s? bu?n b? l?n ?? y??u c?u c??c ?ai n?ng WBA, IBF, WBO v?? IBO.

Usyk ?? v??t xa ng??i Anh 32 tu?i h?n 12 v??ng, v?i c??c th?m ph??n ghi ?i?m cho tr?n ??u 117 ? 12, 116 ? 12 v?? 115 ? 13 ?? trao cho chi?n th?ng c?a t??u tu?n d??ng tr??c ?ay.

K? t? ???, m?t tr?n t??i ??u ?? c?? m?t tr??n c??c th?, nh?ng Nga xam l??c Ukraine ?? khi?n Usyk ??ng ky v??o dan quan ??a ph??ng c?a m??nh ? Kyiv. Tuy nhi??n, sau khi b? thuy?t ph?c tr? l?i tr?i hu?n luy?n c?a m??nh cho tr?n t??i ??u, tr?n ??u c?a h? ?? ???c ??t v??o ng??y 20 th??ng 8 trong m?t cu?c chi?n ?? l?p h??a ??n cho th?i ??i ?R tr??n Bi?n ?? ??

Joshua s? t??m c??ch ???i l?i v??nh ?ai v?? tr? th??nh m?t nh?? v? ??ch h?ng n?ng th?ng nh?t ba l?n tr??n th? gi?i, v?? anh ta ?ang t??m ki?m h??nh d?ng t?t trong c??c c?nh quay m?i nh?t v? ???o t?o c?a anh ta.

Anthony Joshua v?? Oleksandr Usyk
London, Anh ?? 29 th??ng 6: Oleksandr Usyk v?? Anthony Joshua ??i m?t trong cu?c h?p b??o c?a Oleksandr Usyk v Anthony Joshua 2 v??o ng??y 29 th??ng 6 n?m 2022 t?i London, Anh. (?nh c?a Alex Pantling/Getty Images)

Sau khi c?t gi?m can v?? t??m ki?m Outbox Usyk trong cu?c chi?n ??u ti??n c?a h?, Joshua c?? v? ?? t?ng s? l??ng l?n v?? c?i thi?n s?c m?nh c?a m??nh tr??c tr?n t??i ??u.

K? t? tr?n thua v??o th??ng 9 n?m ngo??i, Joshua ?? chia tay v?i hu?n luy?n vi??n d??i h?n Rob McCracken v?? thay v??o ??? ??ng v? ph??a hu?n luy?n vi??n m?i Robert Garcia. Hu?n luy?n vi??n ng??i M?, c?? bi?t danh l?? Randpa ?? Trong nh?ng n?m chi?n ??u, ?? ???c giao nhi?m v? ??a Joshua chu?n b? cho tr?n t??i ??u trong tr?i ??u ti??n c?a anh ?y v?i m??y bay chi?n ??u.

Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk 2: Ng??y, th?, th?i gian b?t ??u c?a V??ng qu?c Anh, ?i b? v??ng, v??, ph??t tr?c ti?p, t? l? c??c v?? nhi?u h?n n?a

Garcia ch? tr??ch k? ho?ch tr?? ch?i c?a AJ trong cu?c chi?n ??u ti??n, v?? r?t mu?n chi?n ??u m?i c?a m??nh s? d?ng v??c d??ng v??t tr?i c?a m??nh ?? ???nh b?i Usyk l?n th? hai.

?W hen B?n c?? ai ??? nh? h?n r?t nhi?u so v?i b?n v?? b?n c?? tr?ng l??ng, chi?u cao, t?m v?i v?? l?i th? s?c m?nh sau ??? l?i d?ng ?i?u ???, "Garcia n??i.

C?? v? nh? h? c?? m?t k? ho?ch tr?? ch?i kh??c.

?I ?I th?m ch?? kh?ng mu?n n??i r?ng ??? l?? m?t k? ho?ch ?g? C?? l? ??? ch? l?? nh?ng h??ng d?n sai. Anthony l?? lo?i m??y bay chi?n ??u l?ng nghe g??c c?a anh ?y n??n anh ?y ?? l??m nh?ng g?? anh ?y ?? n??i v?? ?i?u ??? ho??n to??n sai.

V?i v? ngo??i c?a Joshua ?s xay d?ng trong c??c c?nh quay ???o t?o c?a m??nh, c?? v? nh? chi?n binh sinh ra ? Watford ?? ??a ra l?i khuy??n t? hu?n luy?n vi??n m?i c?a m??nh.

Tin t?c bay gi? - Tin t?c th? thao