lịch thi đấu bảng g vòng loại world cup LA Galaxy: Douglas Martinez s?n xu?t chuy?n l?n l? b?ch trong chi?n th?ng Cup Open Cup gay s?c

  • Mitch Wilks

Ng??i ham m? b??ng ??? chau ?u kh?ng r??t nh?ng c?? ??m c?a h? khi ch? tr??ch phi??n b?n c?a tr?? ch?i m?? ch??ng ta th?y ? ph??a b??n kia ??i Tay D??ng.

Trong khi v?n h??a b??ng ??? Nam M? ?? ???ng g??p ???ng k? v??o tr?? ch?i ?s ?s v?? sinh ra m?t s? c?u th? v? ??i nh?t t? ??tr??c ??n nay, b??ng ??? B?c M? v?n ?ang c? g?ng t??m v? tr?? c?a n??, ch?c ch?n l?? trong s? nh?ng ng??i chau ?u.

Nh?ng sau nh?ng tr?? h? c?a m?t ng??i ch?i ch?ng l?i LA Galaxy trong tr?n t? k?t Cup trong tu?n n??y, nh?ng l?i ch? tr??ch ?? bay v??o v?? c?u b?? l?? ?i?u h?p ly.

Hoa K? ?? Cu?c thi b??ng ??? qu?c gia lau ??i nh?t ?ang di?n ra ?? US Open Cup ??

Trang ph?c v? ??ch USL C?ng h??a Sacramento FC ?? ??n th?m LA Galaxy ?? M?t trong nh?ng MLS?? H?u h?t c??c ??i th??nh c?ng ?? V??o t?i th? T?, ganh ?ua cho m?t v? tr?? trong tr?n b??n k?t.

C?? v?t ?? b? kh??a v?i t? s? 1-1 khi ti?n v??o giai ?o?n k?t th??c m?c d?? C?ng h??a Sacramento ?? d?n ??u, nh?ng h? s? gi??nh chi?n th?ng s?c tr??c c??c m?c y??u th??ch nh? ng??i chi?n th?ng ph??t th? 70 t? Luis Felipe Fernandes.

Ch??, ch??ng t?i n??i c?m ?n Fernandes, C?ng h??a th?c s? ?? ???c gi??p ?? tr??n ???ng day b?ng c??ch s? d?ng t?c t?u c?a ngh? thu?t ?d ?d ?d? ?? Th??ng ???c g?i l?? S ****-Housery ??

Douglas Martinez trong h??nh ??ng cho Honduras ch?ng l?i TakeHiro Tomiyasu c?a Arsenal
Osaka, Nh?t B?n ? ng??y 12 th??ng 7: Douglas Martinez c?a Honduras v?? Takehiro Tomiyasu c?a Nh?t B?n c?nh tranh cho qu? b??ng trong tr?n ??u than thi?n qu?c t? U-24 gi?a Nh?t B?n v?? Honduras t?i san v?n ??ng Yodoko Sakura v??o ng??y 12 th??ng 7 n?m 2021 t?i Osaka, Nh?t B?n. (?nh c?a Koji Watanabe/Getty Images)

Ch? v??i ph??t sau khi ?Q uails ?? ?? l?y l?i ???c v? tr?? d?n ??u, Martinez ?ang ?u?i theo m?t qu? b??ng quay tr? l?i b??n th?ng c?a thi??n h?? v?? b?t ??u n?m l?y ph??a sau h?u v? Nick DePuy ?? ??a b??ng, khi?n hai ng??i ng? xu?ng.

Nh?ng, khi tr?ng t??i th?i c??i c?a m??nh v?? nh?ng g?? tr?ng c?? v? h?i trong Galaxy ?s ?s-Kick ch??nh m??nh.

H??nh ??ng tuy?t v?ng ?? th??c ??y m?t ph?n ?ng t?c gi?n t? DePuy v?? khi?n cho vi?c xem vui nh?n, sau ??? anh ta ng?ng gi? v? r?ng anh ta ?ang ?au ??n ?? xem anh ta c?? th?ng m?t pha ph?m l?i kh?ng.

B?n c?? th? xem chuy?n l?n t?c t?u d??i ?ay:

???ng nh? d? ?o??n, c??c san kh?u ?? th??c ??y m?t ph?n ?ng l?n t? ng??i ham m?. H?y xem m?t s? ph?n ?ng d??i ?ay:

T?t nhi??n, ch??ng t?i kh?ng th? m? ph?ng m? ph?ng, nh?ng b?n ph?i ng??ng m? s? l? b?ch c?a Martinez ?? N? l?c ?? mua m?t pha ph?m l?i v?? nh??n th?y phe c?a anh ?y tr??n ???ng.

B?n c?? th? th?y r? n?i anh ta ??t nhi??n ng?ng gi? v? ?au ??n n?ng n?, ?? anh ta c?? th? l?ng nghe quy?t ??nh c?a tr?ng t??i. V?? khi anh ta nh?n ra r?ng n?? ?? kh?ng ?i theo c??ch c?a anh ta, ho?t ??ng ch?i th?c s? ti?p t?c, ?? l?ng ph?? th??m th?i gian.

T?t h?n n?a, anh ta th?c s? ??a ra t??n hi?u ng??n tay c??i sau khi n??i chuy?n v?i tr?ng t??i, nh?ng ti?p t?c n?m th?ng nh? th? anh ta th?c s? b? t?n th??ng. ??? l?? m?t m??n tr??nh di?n ???ng kinh ng?c v? s? cam k?t v?i ngh? thu?t ?en t?i, v?? m?t ?i?u s? l??m cho Sergio Ramos, Pepe v?? David Luiz r?t t? h??o.

Arsenal l??m cho gi?? th?u Raphinha m?i (san th??ng b??ng ???)

Th?t kh?ng may cho Martinez, anh ?y ?? kh?ng trao m?t c?? ??? ph?t cho m??n tr??nh di?n x?ng ???ng v?i gi?i Oscar c?a m??nh, nh?ng anh ?y ch?c ch?n c?? tr?ng t??i l?n th? hai ?o??n trong v??i giay trong khi anh ?y ?i xu?ng. Tr??n th?c t?, anh ta n??n bi?t ?n r?ng anh ta ?? kh?ng b? tr?ng ph?t v?? m? ph?ng.

K?t qu? c?a nh?ng tr?? h? c?a anh ta, th?i gian quy gi?? h?n ?? b? l?ng ph?? khi C?ng h??a Sacramento v??t qua m?t trong nh?ng b??n th??nh c?ng nh?t c?a B?c M? .

Cau ?? ?? Ki?n th?c c?a b?n v? ph? n? ?s ?s euro t?t nh? th? n??o?

1 trong s? 15
C??p Euro c?a ph? n?

Ph? n? UEFA ???c th??nh l?p khi n??o?

Tin t?c bay gi? - Tin t?c th? thao