lịch thi đấu vòng loại châu á ??c 30-28 Anh: Tom Banks b? ph?? v? c??nh tay kh?ng khi?p

Anh b?ng c??ch n??o ??? ?? am m?u thua cu?c th? nghi?m ??u ti??n ch?ng l?i ??c ? Perth khi ng??i d?n ch??ng tr??nh v??t qua m?t lo?t c??c th? th??ch ?? ???nh b?i k? th?? c?.

M?t m??n tr??nh di?n n?a th? hai tuy?t v?i t? nh?ng ng??i ???n ?ng b?ng v??ng ?? th?y h? ??a tr?? ch?i ra kh?i t?m v?i c?a kh??ch truy c?p c?a h?.

Anh ?? qu?n ly m?t cu?c bi?u t??nh mu?n nh? c??c th? Fris Frys Henrys Henry Arundell v?? Jack Van Poortvliet nh?ng n?? qu?? ??t v?? qu?? mu?n.

Chi?n th?ng, m?c d?? ng?t ng??o trong b?n ch?t c?a n??, ?? ph?i tr? gi?? kh?? cao cho Wallabies v?i m?t s? s? c? ch?n th??ng.

?i?u t?i t? nh?t trong ??? r?i v??o h?u v? th?? v?, Tom Banks.

C??c ngan h??ng ?? ???c r??t ngay t? ch?i hruse khi m? kh? th? m? sau khi anh ta l??ng t??ng t? m?t n?i dung tr??n kh?ng.

V? k?ch ?? b? d?ng l?i sau 23 ph??t c?a tr?? ch?i v?i ng??i ???n ?ng 28 tu?i b? ??p bu?c v??o th?i ?i?m ???, r? r??ng l?? ?au ??n. Anh ta ???c thay th? b?i Jordan Petaia v?? ch?i ???c n?i l?i kho?ng n?m ph??t sau khi ch?n th??ng x?y ra.

C??c nh?? b??nh lu?n ?? khuy??n ng??i xem Squeamish kh?ng xem ph??t l?i m??a thu v?? nh?ng am thanh quan tam c?? th? ???c nghe th?y t? kh??n ???i khi ph??t l?i ch?n th??ng ???c hi?n th? b??n trong San v?n ??ng Optus, Perth.

Trong c??c c?nh quay d??i ?ay, b?n c?? th? th?y kho?nh kh?c Banks ??

Kh?ng khi?p ?? Ch??ng ta ch? c?? th? ??c Tom c??ng nhanh ch??ng h?i ph?c c??ng t?t t? m?t ch?n th??ng c?? th? khi?n anh ta ph?i ng?i ngo??i trong m?t th?i gian r?t d??i.

Dave Rennie v?? ??c

C??c v?n ?? c?a ??c b?t ??u tr??c khi tr?? ch?i th?m ch?? b?t ??u v?i vi?c Fly Fly Half Quade Cooper ?s ?s k??o l??n trong th?i gian kh?i ??ng v?i c??c c?nh quay c?a Cooper ???c an ?i b?i anh em h? Sonny Bill Williams trong ph??ng thay ?? n?i l??n.

Ngay sau khi c??c ngan h??ng ch?n th??ng, Allan Alaalatoa ?? ph?i r??t ti?n ?? ???nh gi?? ch?n th??ng ??u (HIA).

Swain ?? th??m s? x??c ph?m ??n th??ng t??ch khi anh ta b? g?i ?i v?? m?t c?? h??ch ? Anh ?s Jonny Hill tr??c gi? ngh?.

Xem x??t c??c t? l? c??c ???c x?p ch?ng l??n ??i ch? nh??, chi?n th?ng s? tr? th??nh m?t trong nh?ng bi?u t??ng nh?t c?a h? ??i v?i c??c ??i th? v?nh c?u c?a h?.

Tin t?c bay gi? - Tin t?c th? thao