vòng loại world cup 2022 châu á việt nam Fortnite

Fortnite H? s?

Fortnite l tr ch?i Battle Royale l?n nh?t, ph? bi?n nh?t trn th? gi?i v th??ng xuyn cung c?p cho cc game th? n?i dung m?i v c?p nh?t m?i ?? gi? cho h? l?i cu?n v gi?i tr.

Epic Games pht hnh cc th? thch hng tu?n v c?p nh?t ghi ch b?n v th?ng th??ng ?? cung c?p cc y t??ng m?i v c?i thi?n cc phin b?n hi?n t?i c?a tr ch?i.

??c thm:Fortnite Ch??ng 2 Ph?n 7: Ngy pht hnh, B?n ??, Trailer, Battle Pass v m?i th? b?n c?n bi?t

?ay l m?i th? b?n c?n bi?t r?ng m?i ng??i ?ang tm ki?m khi ni ??n Fortnite:

Ng??i theo d?i

B?n c th? theo d?i t?t c? cc s? li?u th?ng k Fortnite c?a mnh b?ng cch s? d?ng Tracker Fortnite. ?i?u ny cho php b?n th?y t?ng s? chi?n th?ng, gi?t ch?t v nhi?u ch? s? th v? h?n.

C?a hng v?t d?ng

B?n c th? th?y nh?ng g trong C?a hng v?t ph?m Fortnite H?m nay v n?u b?t c? ?i?u g xu?t hi?n m b?n mu?n mua, b?n c th? lm nh? v?y b?ng cch s? d?ng ti?n t? trong tr ch?i c?a V-Bucks.

Da

?ay l danh sch t?t c? cc Skins Fortnite C s?n trong tr ch?i ngy h?m nay v trang ph?c b?n c th? mua khi ch?i game tr?c tuy?n v?i b?n b!

Twitter

B?n c th? c?p nh?t t?t c? cc pht tri?n v c?p nh?t m?i nh?t v? Twitter Fortnite trang.

2fa

Ng??i ch?i Fortnite th??ng h?iCch cho php xc th?c hai y?u t?V chng t?i c cau tr? l?i cho b?n.

Nh?ng cau chuy?n xu h??ng

Nh?ng cau chuy?n m?i nh?t c?a Fortnite

Fortnite Tin t?c v video m?i nh?t