việt nam ở bảng nào vòng loại world cup 2022 IGA ? WI ? TEK g?i tin nh?n video chan th??nh c?a Mikaela Shiffrin sau khi l?m d?ng ph??ng ti?n truy?n th?ng x? h?i

  • Olly Roberts
Mikaela Shiffrin, IGA Swiatek

Ng?i sao qu?n v?t Iga Wi ? Tek ?? g?i cho Mikaela Shiffrin m?t video chan th??nh, nh?n m?nh s? ng??ng m? c?a c? ??i v?i bi?u t??ng tr??t tuy?t, sau khi c? ph?i ch?u m?t lo?t c??c v? l?m d?ng ph??ng ti?n truy?n th?ng x? h?i.??

Shiffrin l?? m?t trong nh?ng ng??i tr??t tuy?t Alpine th??nh c?ng nh?t trong l?ch s? v?? l?? ng??i chi?n th?ng to??n b? World Cup ba l?n. C? c?ng l?? m?t huy ch??ng v??ng Olympic hai l?n v?? l?? nh?? v? ??ch tr??t tuy?t Olympic tr? nh?t trong l?ch s?, ?? gi??nh ???c v??ng ? Sochi ? tu?i 18.??

Tuy nhi??n, c??c tr?? ch?i B?c Kinh ?? ???c ch?ng minh l?? m?t cu?c ??u tranh th?c s? cho Shiffrin. Tr??c cu?c thi, ng?i sao c?a Hoa K? ?? ganh ?ua v?i n?m huy ch??ng, nh?ng c? ?? kh?ng gi??nh ???c b?t k? ?i?u g?? cho ??n nay, ch? c??n m?t s? ki?n.

C?u th? 26 tu?i n??y ?? b? lo?i kh?i slalom v?? slalom kh?ng l? cho c??c c?ng m?t t??ch, tr??c khi r?i ra kh?i ph? n? c?ng l?i.??

Ba DNF c?a c? ?y t?i c??c tr?? ch?i n??y ??u ???ng ng?c nhi??n h?n khi b?n xem x??t ?i?u n??y ph?? h?p v?i s? l?n n?? x?y ra trong b?n n?m tr??c.??

Shiffrin ?? ?? ch?ng l?i nh?ng gi?t n??c m?t sau s? th?t v?ng c?a c? v?? th?a nh?n c? c?m th?y nh? m?t th?t b?i.??

?I ?I kh?ng bi?t n?u c?? ai t?ng c?? r?t nhi?u c? h?i ?? c?? ???c huy ch??ng trong Th? v?n h?i Olympic v?? th?t b?i r?t nhi?u l?n, "C? nh?n m?nh.

??i v?i tr?i nghi?m kh?n kh? c?a SHIFFRIN ?s t?i Th? v?n h?i m??a ??ng n??y, ng??i tr??t tuy?t ?? ti?t l? tr??n Twitter r?ng c? ?? nh?n ???c s? l?m d?ng t? h?i t? nh?ng ng??i kh??c tr?c tuy?n.??

Shiffrin ?? ??ng nh?ng ?nh ch?p m??n h??nh v? m?t s? tin nh?n m?? c? ?y ?? g?i cho c? ?y g?n ?ay, nhi?u trong s? ??? m? t? c? ?y l?? m?t k? l?a ??o ?? V?? m?t ng??i n??o ??? c?? th? x? ly ??p l?c.??

B?t ch?p nh?ng b??nh lu?n gh??t, Shiffrin d??ng nh? ?ang c? g?ng h?t s?c ?? b? qua nh?ng ng??i gh??t v?? ??ng m?t th?ng ?i?p nh?n m?nh r?ng c? v?n c??n c?? ??ng l?c ?? th??nh c?ng.??

?W ?W ell tr? em ?? Feed em B?n mu?n cho em ?n nh?ng g??. T? th??ng h?i, n?i bu?n ?? H?y ?? nh?ng con g?? tay l??m b?n th?t v?ng, ?? C? ?y n??i.

T?i c?? ti?p t?c quay l?i kh?ng? Gosh bi?t r?ng n?? ?au h?n g?n ?ay c?m th?y t?t. T?i tr? l?i b?i v?? nh?ng l?n ??u ti??n [ch??n] l?n ??u ti??n l?? ngo?n m?c, th?c s? l?? thi??n ???ng. ??? l?? n?i m?? t?i c?? ngh?a l?? v?? t?i b??ng b?nh nh? s ** t.

?S ?S o H?y ?? tham gia m?t s? s? ki?n c?a ??i v??o ng??y mai v?? sau ??? l?? cu?c ?ua Alpine cu?i c??ng c?a Th? v?n h?i n??y v??o th? B?y. ?/P>

M?t s? ng?i sao th? thao ?? cung c?p h? tr? cho Shiffrin trong nh?ng ng??y g?n ?ay, bao g?m c? huy?n tho?i th? d?c d?ng c? Simone Biles.??

Tuy nhi??n, ng??i m?i nh?t cung c?p ni?m an ?i l?? c?u v? ??ch Ph??p m? r?ng ? WI ? TEK.??

Trong m?t tin nh?n video, th?ng qua Discovery Eurosport, c?u th? 20 tu?i n??y n??i: ?H T?i Mikaela. T?i bi?t ?ay ph?i l?? nh?ng kho?nh kh?c kh?? kh?n cho b?n nh?ng th?c s? b?n n??n nh? b?n r?t truy?n c?m h?ng cho t?t c? ch??ng ta. Kh?ng ch? l?? m?t v?n ??ng vi??n m?? c??n l?? m?t ng??i.??

?T hese kh?ng ch? l?? nh?ng t? tr?ng, b?n bi?t ?i?u ??? v?? t?i bi?t ?i?u ???. B?n c?ng ?? truy?n c?m h?ng cho t?i v?? t?i th?c s? bi?t ?n khi c?? c? h?i tr?? chuy?n v?i b?n v?? n??i chuy?n v?i b?n v?? g?p b?n m?t ng??y n??o ??? khi Covid bi?n m?t.

?I th?c s? hy v?ng b?n s? ti?p t?c v?? ti?p t?c m?nh m? nh? b?n v?? b?n ?ang l??m r?t t?t. ??/P>

Wi ? Tek ?? l?t v??o b??n k?t c?a ??c m? r?ng v??o th??ng tr??c v?? hi?n ?ang ???c x?p h?ng th? t? tr??n th? gi?i.??

Trong khi qu?n v?t v?? tr??t tuy?t ch?a bao gi? ?i ??i v?i nhau, th?? Ng?i sao Ba Lan ?? ch?ng minh r?ng c??c v?n ??ng vi??n th??ng c?? th? cung c?p s? h? tr? t?t nh?t cho nhau trong nh?ng l??c c?n thi?t.

Xem t?t c? c??c tr?? ch?i m??a ??ng Olympic tr??n Kh??m ph??+, Eurosport v?? ?ng d?ng Eurosport.

Tin t?c bay gi? - Tin t?c th? thao